جواد رمضاني

استادیار دانشکده علوم انسانی


نام: جواد رمضاني
دانشکده: علوم انسانی
گروه: حسابداری
مرتبه علمی: استادیار
آدرس ایمیل: j _ r a m e z a n i @ i a u n o u r . a c . i r
تلفن: 09119187637
آدرس: نور - کدپستی: 4643169879

سوابق تحصیلی

مقطع:
رشته:
نام دانشگاه:
کشور:
سال اخذ مدرک:
دکترا
حسابداری
دانشگاه مازندران
ایران
1395